બત્રીસ કોઠાની વાવ


બત્રીસ કોઠાની વાવ (કપડવંજ થી અંતર 0  કી.મી.)રોડ માર્ગ:

                નડીઆદ-કપડવંજ-મોડાસા અને ડાકોર-કપડવંજ-મોડાસા તથા અમદાવાદ થી વાયા કઠલાલ તેમજ વાયા દેહગામ ના રસ્તે આવી શકાય છે.


સ્થળ અંગેની નોધ:

                       બત્રીસ કોઠાની વાવ સોલંકી યુગના એકજ જાત ના પાથ્થરોથી બંધાયેલ છે. આ વાવ માં બત્રીસ કોઠા હતા. હાલમાં તેમાં થોડાક કોઠા છે. હાલમાં બંને વાવ પુરાતત્વ  ખાતાના આધિપત્યમાં છે .

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1855
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support